Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY OBCHODU  WUKADOR.SK

I. ÚVOD

    1. Wu-Ka-Dor Michal Kasprzyk, so sídlom: ul. Odrzywolskiego 8, 30-376 Kraków, Poľská republika, s číslom DIČ: PL6762293587, (ďalej len "Predajca"), ponúka nákup odevného tovaru vrátane doplnkov a príslušenstva prostredníctvom webovej stránky wukador.sk (ďalej len "Obchod" alebo "Webová stránka").
    2. Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len "Obchodné podmienky") sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom obchodu, určujú sa pravidlá registrácie a využívania používateľských účtov.
    3. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si zákazník (ďalej len "Kupujúci") môže prečítať a stiahnuť ich aktuálnu verziu.
    4. Informácie o jednotlivých tovaroch na webovej stránke, najmä o vlastnostiach (farba, materiál, využitie a pod.) a cene, sú súčasťou ponuky na uzavretie Zmluvy podľa týchto Obchodných podmienok.

II. PRAVIDLÁ NÁKUPU

    1. Predávajúci uzatvára zmluvu resp. zmluvy (ďalej len "Zmluva")s kupujúcimi prostredníctvom objednávky kupujúceho na                    

       (i) webovej stránke,

       (ii) e-mailom na adrese wukador.sk@gmail.com alebo obchod@wukador.sk alebo

       (iii) telefonicky na čísle  0 948 879 767

 a umožňuje zriadenie používateľského účtu z dôvodu jednoduchšieho nákupu.
    2. Kupujúci je povinný uvádzať pri nákupe tovaru a registrácií používateľského účtu iba pravdivé, aktuálne a presné údaje. Registrovaný kupujúci je povinný o zmene týchto údajov bezodkladne informovať predávajúceho.
    3. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho objednávke, bude spracovávať v súlade zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webovej stránky, s výnimkou prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon, rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy alebo mu KUPUJÚCI UDELÍ SÚHLAS
 na zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov). Kupujúci má tiež právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely alebo zasielanie obchodných oznámení.
    4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito všeobecnými Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
    5. Kupujúci sa zaväzuje:

(i) využívať služby Obchodu spôsobom, ktorý nenarúša alebo neohrozuje jeho správne fungovanie, neobmedzuje ostatných zákazníkov a nezhoršuje podmienky správy webovej stránky.

(ii) neposielať na emaily Obchodu a neumiestňovať na Webovej stránke nevyžiadané obchodné oznámenia a obsah zakázaný právnymi predpismi.

III. OBJEDNÁVKA

    1. Predávajúci prijíma objednávky vykonávané prostredníctvom webovej stránky a e-mailu nepretržite. Objednávky vykonávané telefonicky sú prijímané počas pracovných dní od 10:00 do 17:00 hod. Objednávky podané mimo pracovných dní (v dňoch pracovného voľna) spracuje predávajúci v prvý pracovný deň nasledujúci po dňoch pracovného voĺna, v ktorom bola objednávka zadaná.
    2. Predmetom objednávky je tovar vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. Kupujúci môže zadať objednávku bez registrácie vlastného používateľského účtu (tzv. Nákup bez registrácie).
    3. Predaj v obchode (predávajúceho) je realizovaný výhradne pre fyzické osoby (nie pre SZČO či firmy).
    4. Pri nákupe prostredníctvom webovej stránky kupujúci vyberá tovar z ponuky kliknutím na pole "Pridať do košíka" u jednotlivých položiek tovaru. Po ukončení výberu tovaru a kliknutí na pole "Košík", sa zobrazí zoznam všetkých vybraných položiek tovaru a pole "K pokladni". Po kliknutí nasleduje proces objednávky v 3 krokoch (ďalej len "Objednávkový formulár"):

(i)            V 1. kroku Kupujúci vyplní kontaktné a fakturačné údaje nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy a vystavenia faktúry. Kupujúci rozumie, že označením políčka "Súhlasím s Obchodnými podmienkami", ktorá je súčasťou 1. kroku objednávky, potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami podrobne zoznámil s dostatočným časovým predstihom pred vykonaním objednávky, a že ich v plnom rozsahu a bez výhrad rozumie a súhlasí s nimi. Ak kupujúci nesúhlasí so znením obchodných podmienok, príslušnú objednávku nemôže vykonať.

(ii)           V 2. kroku objednávky zvolí kupujúci druh platby a spôsob doručenia. V hornej časti sa zobrazí obsah nákupného košíka, nižšie sa zobrazí rekapitulácia objednávky obsahujúca celkovú sumu, fakturačné a kontaktné údaje a vybraný druh platby a spôsob dopravy. Kliknutím na pole " Objednať a zaplatiť " je objednávka dokončená a odoslaná Predávajúcemu.

(iii)          V 3. kroku sa zobrazí potvrdenie objednávky s jej číslom.
    5. Do okamihu kliknutia na pole "Objednať a zaplatiť" (po vybraní platby formou subjektu sprostredkujúceho platobnú transakciu - ďalej len "GoPay"), má kupujúci možnosť meniť predmet objednávky čo do jednotlivých položiek tovaru a upravovať svoje fakturačné a kontaktné údaje, druh platby a spôsob dopravy. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu rekapituláciu objednávky obsahujúcej číslo objednávky, zoznam objednaného tovaru, celkovú sumu objednaného tovaru, vybraný druh platby, spôsob dodania a, termín dodania tovaru ako aj kontaktné údaje kupujúceho.
    6. Ak kupujúci objednáva tovar prostredníctvom telefónu, oznámi predávajúcemu všetky údaje potrebné pre realizáciu objednávky. Ak bude dohodnutý predmet a podmienky kúpy, predávajúci zašle kupujúcemu rekapituláciu objednávky na e-mail kupujúceho. Táto správa predstavuje potvrdenie o uzavretí zmluvy. Náklady na komunikáciu pri objednávke telefónom nesie Kupujúci podľa tarify svojho telefónneho operátora. Pred vykonaním telefonickej objednávky je kupujúci opýtaný, či sa v dostatočnom časovom predstihu oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a je upozornený na skutočnosť, že telefónny rozhovor je nahrávaný. Skutočnosť, že sa kupujúci zoznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, musí potvrdiť emailom alebo poštou.
    7. Predávajúci nie je povinný spracovať objednávku v prípade, že:

(i) kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo tieto údaje nedoplnil do 5 dní po tom, keď bol vyzvaný predávajúcim k oprave údajov,

(ii) transakciu v systéme elektronických platieb sa nepodarilo autorizovať.

(iii) kupujúci dostane výzvu na dokončenie platby po 3 dňoch. Po uplynutí nasledujúcich 2 (pracovných) dní dochádza k stornovaniu objednávky.

    8. V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslanie tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, má predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávkypredávajúci  okamžite informuje kupujúceho e-mailom.
    9. Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, firemné logá alebo loga výrobkov, slúžia výhradne na prezentáciu prevádzky obchodu. Sú chránené autorským právom a kupujúci nie je oprávnený s týmito prvkami akýmkoľvek s pôsobom ďalej manipulovať.

IV. DODANIE TOVARU

    1. Termín odoslania tovaru, uvedený v rekapitulácií objednávky predstavuje predpokladaný termín pre odoslanie tovaru Predávajúcim - najdlhšie do 7 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje kupujúceho o tejto zmene v pôvodnej lehote na doručenie tovaru.
    2. Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho na území Slovenskej republiky prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (ďalej len "Kuriér"). Ak kupujúci vykoná objednávku do 13:00 hod. v daný pracovný deň, predávajúci odošle objednaný tovar v lehote 48 hodín od prijatia objednávky (a od pripísania platby na bankový účet predávajúceho pri úhrade cez "GoPay", ak bola takýmto spôsobom platba kupujúcim zvolená). Pri tomto spôsobe platby môže predávajúci odložiť odoslanie tovaru kupujúcemu až do chvíle pripísania kúpnej sumy na bankový účet predávajúceho.
   3. Všetky zásielky tovaru doručované podľa týchto obchodných podmienok sú poistené.
   4. Tovar v hodnote nad 50 € v rámci jednej objednávky, je doručovaný na náklady predávajúceho. V iných prípadoch hradí sumu za doručenie (poštovné), uvedenú v rekapitulácií objednávky, kupujúci. K doručovanému tovaru je vždy priložená faktúra a formulár pre vrátenie tovaru (Odstúpenie od zmluvy).
    5. Predávajúci archivuje informácie o uzatvorených zmluvách po dobu 3 rokov. Kupujúci je oprávnený si tieto informácie u predávajúceho vyžiadať prostredníctvom e-mailovej správy. Predávajúci je povinný tieto informácie kupujúcemu poskytnúť v lehote do 14 dní od dňa prijatia žiadosti.

V. CENY A SPÔSOBY PLATBY

1. Ceny výrobkov sú uvádzané v Euro vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov.

2. Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledujúcimi spôsobmi platby:

(i) úhradou v hotovosti kuriérskej službe v mieste doručenia (na dobierku),

(ii) platobnou kartou prostredníctvom Przelewy24,

(iii) bankovým prevodom.

V prípade, že predávajúci nedostane platbu na účet v lehote stanovenej v bode III. 7. od prijatia objednávky, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej sumy za tovar na účet predávajúceho.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

VI. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA A VRÁTENIE TOVARU

    1. Tovar ponúkaný v obchode je zaručene nový, ak nie je u jednotlivej položky uvedené inak.
    2. Každá vec zakúpená v obchode môže byť reklamovaná v zákonom určenej lehote po dobu 2 rokov. Reklamovaný tovar zašle kupujúci spoločne s písomným popisom závady alebo reklamačným formulárom dostupným na stiahnutie na webovej stránke a dokladom o kúpe v obchode, na adresu:

olzalogistic-WUKADOR
ul. Hviezdoslavova 68
01001 Žilina
 

 Predávajúci potvrdí emailom prijatie reklamácie na adrese

olzalogistic-WUKADOR 
ul. Hviezdoslavova 68
01001 Žilina
 

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu na adrese 

olzalogistic-WUKADOR 
ul. Hviezdoslavova 68
01001 Žilina
 


    3. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne s odôvodnením prečo bola reklamácia zamietnutá.
    4. Ak zistí kupujúci poškodenie tovaru počas dopravy a ak je to možné, spíše v prítomnosti doručovateľa protokol o poškodení tovaru počas prepravy, nechá si ho dopravcom potvrdiť a následne ho odovzdá predávajúcemu k ďalšiemu vybaveniu reklamácie z dôvodu poškodenia počas prepravy.
    5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho  zákonníka), má právo na odstúpenie od zmluvy a  vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 45 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru (ponúkame viac dní než je zákonom ustanovených 14 kalendárnych dní). Odstúpenie od zmluvy, resp. formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je prílohou týchto Obchodných podmienok, kupujúci zašle spoločne s predmetným tovarom na adresu: DPD SK s.r.o., ANSWEAR.SK, Na skalu 504/3, SK - 01341 Dolný Hričov. Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu. Predajná hodnota tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní (od prevzatia na našom reklamačnom oddelení), na uvedené číslo bankového účtu kupujúceho.
    6. Kupujúci, ktorí majú zriadený účet v obchode (tzn. využili možnosť registrácie), a ktorí vykonali ako prihlásení zákazníci jednorazový nákup v hodnote nad 50 € a odstúpili od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní od obdržania tovaru, môžu využiť vrátenie tovaru podľa predchádzajúceho odseku bez nutnosti hradiť poštovné za prepravu tovaru späť predávajúcemu (ďalej len "Bezplatné vrátenie") . Podmienkou je, že si kupujúci na svojom účte zvolí možnosť "Vrátenie tovaru" a postupuje podľa postupu uvedeného na webovej stránke.
    7. Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy.

VII. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, TECHNICKÉ NÁROKY

    1. Osobné údaje kupujúcich uvedené počas registrácie používateľského účtu do obchodu sú chránené zák. č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov a spracovávané predávajúcim výhradne pre realizáciu objednávok a pre marketingové účely, ak dá na to kupujúci súhlas. Kupujúci má právo dopĺňať, aktualizovať, opravovať osobné údaje, dočasne alebo trvalo odňať súhlas na ich spracovávanie alebo požadovať ich odstránenie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané porušením právnych predpisov alebo sú už nepotrebné pre realizáciu účelu, na ktorý boli získané. Kupujúci má tiež právo odmietnuť spracovanie osobných údajov na marketingové účely alebo zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletteru).
    2. Kupujúci, s registrovaným používateľským účtom, sú automaticky informovaní o zmenách obchodných podmienok prostredníctvom e-mailu.
    3. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť registrovaný používateľský účet prostredníctvom webovej stránky.

  4. Technické predpoklady pre nákup prostredníctvom obchodu a registráciu používateľského účtu sú: (i) zodpovedajúci hardvér, (ii) prístup k internetovej sieti, (iii) funkčný internetový prehliadač a (iv) účet elektronickej pošty.

    5. Reklamácie týkajúce sa funkčnosti webovej stránky je možné posielať na e-mailovú adresu zákazníckej podpory obchodu (emailová adresa: obchod@wukador.sk) alebo informovať prostredníctvom telefónneho čísla. Reklamácia by mala obsahovať meno a kontaktné údaje používateľa webovej stránky a predmet reklamácie. Predávajúci odstráni závady v čo najkratšej možnej lehote, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie bude používateľ informovaný e-mailom.
    6. Kupujúci je oboznámený s tým, že v závislosti od nastavenia internetového prehliadača kupujúceho môžu byť do počítačového systému uložené súbory cookies, ktoré nie sú súčasťou obsahu služieb poskytovaných obchodom, a ktoré umožňujú neskôr identifikovať kupujúcich prichádzajúcich na stránky obchodu a umožniť im jednoduchšie využívanie obchodu. Tieto súbory zároveň sledujú pohyb kupujúcich na stránkach obchodu. Kupujúci môžu v ľubovoľnom okamihu vypnúť možnosť ukladania cookies súborov nastavením vo svojom internetovom prehliadači.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o kúpe tovaru sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny obchodných podmienok. Tieto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončené pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webovej stránke.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://www.wukador.pl/webpage/sk/ochrana-osobnych-udajov.html

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl